pozyczki online

Program doradztwa edukacyjno-zawodowego został opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,10. Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Liderem projektu jest Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Partnerem merytorycznym Projektu, odpowiedzialnym za realizację form wsparcia, w tym za: II etap rekrutacji oraz za organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz studiów podyplomowych jest Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki – Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiP PK).
Celem ogólnym programu SPInKA jest wsparcie uczniów w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz aktualnej informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.
Program przeznaczony jest dla Szkolnych Punktów Informacji i Kariery uruchamianych w szkołach, które uczestniczą w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Stanowi on podstawę programową zajęć projektowych dla uczniów. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, a także indywidualnych spotkań i konsultacji dla uczniów. Efektem udziału w projekcie jest stworzenie Indywidualnego Planu Działania. Indywidualny Plan Działania to tworzenie indywidualnej, osobistej wizji kariery. Najlepiej tworzyć go korzystając z pomocy doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza procesem, w czasie którego doradca proponuje uczniowi pracę nad sobą i nad swoją przyszłością edukacyjno-zawodową. Celem tej pracy staje się stworzenie przez ucznia własnych rozwiązań edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających jego szeroko rozumianą sytuację życiową. Rola doradcy zawodowego  polega na towarzyszeniu  i wspomaganiu ucznia w jego rozwoju poprzez m.in. pomoc  w stworzeniu własnego Indywidualnego Planu Działania.
IPD jest efektem pracy ucznia i doradcy zawodowego  wyrażonym w formie pisemnej, zawierający cele i alternatywy edukacyjno-zawodowe, działania i terminy ich realizacji. Proces tworzenia IPD bazuje na wcześniejszych zajęciach grupowych z doradcą zawodowym
Przygotowanie programu powierzono Centrum Pedagogiki i Psychologii.
Zajęcia prowadzi doradca zawodowy Agnieszka Anacik